Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve

Nën Ligjin e Kualifikimit Kombëtar AKK do të ketë Këshillin Drejtues prej 13 antarëve të aprovuar nga Qeveria i Kosovës. Ata do të prezentojnë Ministritë,  Organizatat e Partnerëve Shoqërorë dhe univerzitetet publike dhe private.  Këshillin Drejtues do të mbikëqyrë performancen e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.Antarëtarët e Këshillin Drejtues janë si në vijim:

Anëtarët e KD të AKK 

1. Universiteti i Shkencave te Aplikuara-Ferizaj - Agron Bajraktari - Kryetar

2. Oda Ekonomike Amerikane - Arian Zeka - Nënkryetar

3. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Kadrije Meniqi

4. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Hysen Balaj

5. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Fisnik Lakna

6. Ministria e Financave - Lulzim Krasniqi 

7. Ministria e Shëndetësisë - Albert Kurtulaj

8. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Enver Hajrullahu

9. Oda Ekonomike (OE) - Besim Mustafa

10. DonBosko - Bekim Hasani

11. Agjencia e Përkrahjes së punësimit në Kosovë - Vjollca Xhafa

12. Handikos - Mehreme Llumnica

13. Universiteti i Prishtinës - Hysen Bytyqi