Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve

Nën Ligjin e Kualifikimit Kombëtar AKK do të ketë Këshillin Drejtues prej 13 antarëve të aprovuar nga Qeveria i Kosovës. Ata do të prezentojnë Ministritë,  Organizatat e Partnerëve Shoqërorë dhe univerzitetet publike dhe private.  Këshillin Drejtues do të mbikëqyrë performancen e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve.Antarëtarët e Këshillin Drejtues janë si në vijim:

Anëtarët e KD të AKK

1. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Violeta Dema, Kryetare

2. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - Hysen Balaj

3. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Fisnik Lakna

4. Ministria e Financave - Menderes Ibra 

5. Ministria e Shëndetësisë - Kushtrim Shkodra

6. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Enver Hajrullahu

7. Oda Ekonomike (OE) - Besim Mustafa

8. DonBosko - Bekim Hasani

9. Oda Ekonomike Amerikane - Arian Zeka

10. Agjencia e Përkrahjes së punësimit në Kosovë - Vjollca Xhafa

11. Handikos - Mehreme Llumnica

12. Universiteti i Shkencave te Aplikuara-Ferizaj - Agron Bajraktari - Nënkryetar

13. Universiteti i Prishtinës - Hysen Bytyqi